۲۸ اردیبهشت

تقویت پنجه دروالیبال

تقویت پنجه دروالیبال

تقویت پنجه دروالیبال

تقویت پنجه دروالیبال تقویت مهارت پنجه، ساعد، سرو، آبشار در شرایط بازى برای ورزشکاران

تقویت مهارت پنجه و ساعد در شرایط بازى

تقویت پنجه دروالیبال

در یک طرف تور، یک بازیکن و در طرف دیگر آن دو بازیکن مستقر مى‌شوند.

بازیکن اول از پشت خط حمله (یک‌سوم) و از روى تور پاس پنجه مى‌زند و خود را از زیر تور به‌طرف دیگر مى‌رود

و جاى خود را با بازیکن طرف دیگر عوض مى‌کند.

این تمرین به همین ترتیب با تعویض جاى بازیکنان ادامه مى‌یابد.

این تمرین را مى‌توان به‌صورت پاس پرشى نیز انجام داد .

تقویت پنجه دروالیبال تقویت مهارت پنجه، ساعد، سرو، آبشار در شرایط بازى برای ورزشکاران

 به ادامه مطالب بروید

در هر طرف تور سه بازیکن مستقر مى‌شوند.

یک بازیکن داخل محوطه حمله و پشت به تور و دو بازیکن دیگر در پشت محوطه قرار مى‌گیرد.

در این حالت یکى از بازیکنان، توپ را به بازیکن داخل خط حمله پاس مى‌دهد تا او آن را به‌طرف دیگر تور ارسال کند.

بازیکن دریافت‌کننده در زمین مقابل نیز همین روش را انجام مى‌دهد و به همین صورت تمرین ادامه مى‌یابد.

بازیکنان، مطابق شکل جاى خود را عوض مى‌کنند .

تقویت پنجه دروالیبال تقویت مهارت پنجه، ساعد، سرو، آبشار در شرایط بازى برای ورزشکاران

تقویت پنجه دروالیبال

دو بازیکن، یکى در منطقهٔ دو و دیگرى در منطقهٔ سه نزدیک تور مى‌ایستند.

یک بازیکن نیز در طرف خارج خط انتهائى (عقبی) زمین مستقر مى‌شود.

در این حالت بازیکنى که در منطقهٔ سه ایستاده، توپ را با پاس پنجه به وسط میدان مى‌فرستد.

آنگاه بازیکن انتهاى زمین به‌طرف توپ حرکت کرده آن را به بازیکن منطقهٔ دو ارسال مى‌کند.

این بازیکن مجدّداً به‌جاى خود برمى‌گردد و براى دریافت بعدى آماده مى‌شود.

این تمرین تا خسته شدن بازیکن انتهاى زمین ادامه مى‌یابد و سپس جاى او با دیگرى عوض مى‌شود .

تقویت پنجه دروالیبال تقویت مهارت پنجه، ساعد، سرو، آبشار در شرایط بازى برای ورزشکاران

تقویت پنجه دروالیبال

زمین والیبال مطابق شکل به دو قسمت مساوى تقسیم مى‌شود.

در دو طرف تور، فراگیران در گروه‌هاى سه نفرى مقابل یکدیگر مى‌ایستند.

در این حالت، مربى که در خارج زمین ایستاده توپ را در جریان بازى قرار مى‌دهد.

فراگیران در هر زمین توپ را با سه ضربه به‌صورت پاس پنجه به زمین مقابل ارسال مى‌کنند

و فوراً از زیر تور عبور کرده و با وارد کردن سه ضربه به توپ، آن را مجدداً به زمین مقابل ارسال مى‌کنند.

همین تمرین نیز در قسمت دیگر زمین انجام مى‌شود و کمک مربى توپ را در جریان بازى قرار مى‌دهد .

هر گروه که بیشترین رفت و برگشت را انجام دهد، به‌عنوان برنده انتخاب مى‌شود.

تقویت مهارت پنجه، ساعد، سرو، آبشار در شرایط بازى

تقویت پنجه دروالیبال

در هر طرف تور چهار بازیکن مستقر مى‌شوند.

یک بازیکن داخل محوطه حمله و پشت به تور به‌عنوان پاس دهنده انجام وظیفه مى‌کند.

دو بازیکن دیگر، یکى در منطقهٔ ۴ و دیگرى در منطقهٔ ۲ در پشت خط یک‌سومِ زمین مستقر مى‌شوند

و چهارمین بازیکن نیز در منطقهٔ ۶ زمین (وسط) مى‌ایستد. در زمین مقابل هم بازیکنان به همین ترتیب جاگیرى مى‌کنند.

در این حالت ابتدا، یکى از بازیکنان زدنِ سرو را انجام مى‌دهد و بازى مقابل شکل شروع مى‌شود.

براى اینکه بتوان بازکنان بیشترى را در بازى شرکت داد، باید زمین والیبال را به دو قسمت مساوى تقسیم کرد